Oblast rada

Oblast rada

Krivična i prekršajna oblast

 • Podnošenje krivičnih prijava;
 • Odbrana okrivljenih, optuženih, kao i zastupanje oštećenih u krivičnim, prekršajnim i postupcima po privrednim prestupima;
 • Pregovaranje i zaključenje sporazuma o priznanju krivice;
 • Podnošenje pravnih lijekova;
 • Podnošenje prijedloga za odgodu izvršenja krivičnih i prekršajnih kazni, molbi za spajanje kazni, brisanje osude, puštanje na uslovni otpust, zahtjeva za rehabilitaciju, pomilovanje i sl;
 • Podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka;
 • Odbrana maloljetnih učinilaca krivičnih djela.

Vanparnični postupci:

 • Podnošenje prijedloga za pokretanje vanparničnog postupka, odgovora na prijedlog za pokretanje vanparničnog postupka, kao i pravnih lijekova u vanparničnom postupku;
 • Podnošenje prijedloga za oduzimanje i vraćanje poslovne sposobnosti, proglašenje nestalih lica umrlim i dokazivanje smrti, produženje i prestanak roditeljskog prava, oduzimanje i vraćanje roditeljskog prava;
 • Zastupanje u ostavinskim postupcima, sačinjavanje testamenta, ugovora o poklonu, ugovora o doživotnom izdržavanju i sporazuma o ustupanju i raspodjeli imovine za života;
 • Zastupanje u postupcima određivanja naknade za eksproprisane nepokretnosti;
 • Zastupanje u postupcima za upravljanje i korišćenje zajedničkim stvarima suvlasnika, sukorisnika i drugih suposjednika iste stvari;
 • Zastupanje u postupcima civilne i fizičke diobe stvari i imovine u suvlasništvu;
 • Zastupanje u postupcima uređenja međa između susjednih nepokretnosti.

Građanska oblast

Parnični postupci:

 • Podnošenje tužbe, odgovora na tužbu, kao i pravnih lijekova u parničnom postupku;
 • Zastupanje u brakorazvodnim sporovima, sporovima radi poništenja braka, vršenja roditeljskog prava, zakonskog izdržavanja djece, roditelja, bračnih i vanbračnih partnera, utvrđivanja i osporavanja očinstva i materinstva;
 • Zastupanje u postupcima diobe imovine stečene u braku ili vanbračnoj zajednici;
 • Zastupanje u postupcima utvrđivanja i zaštite prava vlasništva, što se posebno odnosi na sticanja svojine održajem, zaštitu prava svojine u slučaju višestrukog otuđenja i sticanja od nevlasnika;
 • Zastupanje u postupcima za vraćanje stvari i zaštitu od smetanja/uznemiravanja vlasnika ili pretpostavljenog vlasnika stvari;
 • Zastupanje u postupcima osnivanja, premještanja, zaštite i ukidanja stvarnih i ličnih službenosti kao što su nužni prolaz, službenosti vodova i drugih uređaja (električnih, kanalizacionih, gasovodnih, vodovodnih, toplovodnih, telekomunikacionih i drugih), službenosti puta, pravo ploduživanja, upotrebe i pravo stanovanja;
 • Zastupanje u postupcima smetanja državine/posjeda;
 • Zastupanje u postupcima naplate materijalne i nematerijalne štete prouzrokovane u saobraćajnim nezgodama, na radnom mjestu ili na bilo koji drugi način;
 • Zastupanja u postupcima radi ispunjenja ugovornih obaveza, isplate duga, raskida ugovora i naknade štete zbog neispunjenja preuzetih obaveza;
 • Podnošenje prijedloga za određivanje sudskih mjera obezbjeđenja.

Izvršni postupci:

 • Podnošenje prijedloga za izvršenje na osnovu izvršnih i vjerodostojnih isprava i podnošenje pravnih lijekova u izvršnom postupku;
 • Pribavljanje klauzula pravosnažnosti i izvršnosti;
 • Podnošenje prigovora trećeg lica i prijedloga za protivizvršenje.

Radna oblast

 • Sačinjavanje ugovora o radu;
 • Sačinjavanje internih akata poslodavaca u skladu sa Zakonom o radu, kao što je pravilnik o radu, pravilnik o disciplinskoj odgovornosti radnika i drugih akata;
 • Zastupanje radnika i poslodavaca u radnim sporovima;
 • Zastupanje i vođenje disciplinskih postupaka radi utvrđivanja odgovornosti radnika;
 • Zastupanje u postupcima za zaštitu od diskriminacije i mobinga.

Privredna oblast

 • Registracija svih oblika privrednih društava, samostalnih preduzetnika, udruženja, poslovnih jedinica i predstavništava stranih kompanija;
 • Registracija statusnih promjena u registrima privrednih društava;
 • Sačinjavanje i izmjena internih akata privrednih društava i udruženja kao što su osnivački akt, ugovor članova društva, statut i drugi;
 • Zastupanje u parničnim i vanparničnim sporovima koji se odnose na prava i obaveze po osnovu pravnog prometa robe, usluga, vrijednosnih papira, vlasničkih i drugih stvarnih prava na nekretninama, kao i na prava i obaveze proistekle iz vrijednosnih papira, u kojima su obje stranke u postupku pravno ili fizičko lice, koje u svojstvu samostalnog preduzetnika i u drugom svojstvu obavlja privrednu ili drugu registrovanu djelatnost u vidu osnovnog ili dopunskog zanimanja.

Zajednice etažnih vlasnika

 • Registracija zajednica etažnih vlasnika;
 • Sačinjavanje ugovora o osnivanju zajednice i drugih akata;
 • Zastupanje u postupcima naplate troškova održavanja zajedničkih djelova zgrade.

Ustavni sudovi u Bosni i Hercegovini

 • Podnošenje apelacija zbog povrede Ustavom zagarantovanih prava svim Ustavnim sudovima na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Evropski sud za ljudska prava u Strazburu:

 • Podnošenje apelacija zbog povrede prava i sloboda predviđenih Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i osnovnim slobodama;
 • Apelacija sa kojom smo uspjeli – predmet br. 29422/17 (Lazarević protiv Bosne i Hercegovine) – presuda od 14.01.2020. god.
 • Apelacija sa kojom smo uspjeli – predmet br. 38413/21 (Spasenić protiv Bosne i Hercegovine) – odluka od 25.05.2022. god.

Ostalo

 • Sačinjavanje odštetnih zahtjeva za sve vrste šteta;
 • Sačinjavanje vansudskih poravnanja;
 • Sačinjavanje svih vrsta ugovora i aneksa ugovora;
 • Sačinjavanje svih vrsta punomoćja;
 • Sačinjavanje izjava, isprava, potvrda, saglasnosti i drugih sličnih akata;
 • Pribavljanje dokumenata koji se vode u registrima na teritoriji Bosne i Hercegovine;
 • Zastupanje u postupcima priznanja stranih sudskih odluka;
 • Zastupanje u postupcima zaštite od klevete;
 • Zastupanje pred notarima.